Kaj pomeni odkup terjatev z regresom oziroma odkup terjatev z regresno pravico?

V tokratnem zapisu vam predstavljamo obliko financiranja “odkup terjatev”, pri kateri razlikujemo odkup terjatev z regresom (regresni faktoring) in odkup terjatev brez regresa (neregresni faktoring).

V kolikor vas v splošnem zanima “odkup terjatev” kot eden izmed načinov izboljšave likvidnosti podjetij, vas vabimo k branju prispevka.

Kaj je odkup terjatev z regresom in kaj je odkup terjatev brez regresa?

odkup-terjatev-z-regresom

Odkup terjatev z regresom je pravni posel, pri čemer podjetje proda svoje terjatev faktoring hiši. Ena izmed takšnih faktoring hiš je tudi Prva finančna agencija d.o.o. Podjetja terjatve prodajajo iz različnih razlogov. Eden izmed teh so zagotovo dolgi plačilni roki, ki povzročijo, da podjetje za prodano blago in/ali opravljeno storitev na lastno plačilo čaka od 30 pa vse tja do 90 ali celo več dni. 

Čakanje na plačilo namreč povzroča likvidnostni primanjkljaj, posledično s tem pa likvidnostne težave. Podjetja se pogosto odločajo za prodajo terjatev prav zaradi ohranitve likvidnosti ali pa zaradi pridobitve svežega denarnega toka v krajšem časovnem obdobju, ki ga bodisi uporabijo za poslovno rast, širitev na druge trge ali za predčasno poplačilo dobaviteljev. S to potezo si lahko zagotovijo dodaten popust. Dobavitelji lastne kupce s popusti stimulirajo k predčasnemu ali pravočasnemu plačilu, saj si tudi oni želijo za svoje blago in/ali storitve prejeti plačilo v najkrajšem možnem času.

Pri odkupu terjatev lahko govorimo od odkupu terjatev z regresom ali odkup terjatev brez regresa. Slednji pomeni, da v primeru neplačila s strani kupca (dolžnika terjatev), faktoring hiša v celoti nase prevzame tveganje neplačila.

Odkup terjatev z regresom pa pomeni, da faktoring hiša v primeru, da na dogovorjen datum ne prejme plačila s strani kupca (dolžnika terjatev), plačilo zahteva od odstopnika, torej od podjetja, katero je prodalo terjatve faktoring hiši.

Spoznajte prednosti odkupa terjatev

TAKOJŠNJE IZPLAČILO

Takojšnje izplačilo nezapadlih terjatev, ki imajo sicer odložen rok plačila.

ZAGOTOVLJENA LIKVIDNOST

Zagotovljena likvidnost, saj podjetje plačilo nezapadlih terjatev z odloženim rokom prejmei v bistveno krajšem času.

NEMOTEN DENARNI TOK

Možnost učinkovitega planiranja in uravnavanja denarnih tokov.

NOVE POSLOVNE PRILOŽNOST in RAST PODJETJA

Čakanje na plačilo (z dolgo valuto) s strani kupca ne bo več potrebno. Sredstva podjetje prejme takoj in si zagotovi nove poslovne priložnosti in rast podjetja.

DOBRA BONITETNA OCENA PODJETJA

Izboljšanje likvidnosti pripomore k temu, da je tudi bonitetna ocena podjetja “boljša”.

BOLJŠI POGOJI POSLOVANJA Z DOBAVITELJI

Likvidnost omogoča pravočasno ali predčasno poplačilo obveznosti do dobaviteljev in koriščenje dodatnih popustov (“sconto”); v primeru predčasnih plačil.

ZMANJŠA SE POTREBA PO ZADOLŽEVANJU

Izognili se boste potrebam po dodatnem zadolževanju bančnih institucijah, saj bodo potrebe po kratkoročnih posojilih bistveno manjše.

Katera oblika financiranja je sorodna odkupu terjatev?

faktoring-odkup-terjatev

Sorodno storitev odkupa terjatev predstavlja finančna storitev imenovana faktoring. V primerjavi z odkupom terjatev gre za širšo in dolgoročno obliko financiranja.

Pri odkupu terjatev gre praviloma za enkraten dogodek. Faktoring za razliko od odkupa terjatev omogoča redno prodajo terjatev do enega ali več kupcev. Z omenjeno finančno storitvijo se podjetje tako redno financira in ohranja likvidnost, saj prejema denar za prodano blago v sorazmerno krajšem časovnem obdobju.

Enostavno razloženo to pomeni, da na poplačilo terjatev s strani lastnega kupca ne čaka več 30, 60, 90 ali celo več dni. 

Osrednja funkcija faktoringa je pretvorba terjatev v denar. Iz tega razloga je faktoring, kot finančna storitev, v gospodarstvu izjemno priljubljena in velja za alternativno obliko financiranja.

Obenem lahko faktoring dodatno v eni storitvi zajema tudi funkcijo zavarovanja, pri čemer prevzemnik terjatve nase prevzame tveganje neplačila s strani kupca (dolžnika). 

Omenjeno obliko faktoringa imenujemo faktoring brez regresne pravice oz. pogovorno “neregresni” faktoring.

Poznamo več vrst faktoringa, naša faktoring družba v obliki finančnih storitev ponuja domači faktoring, mednarodni faktoring in dobaviteljski faktoring.

Glavna in posebej izstopajoča prednost faktoringa je tudi ta, da je pri izvedbi posla pomembna preverba boniteta kupca in ne boniteta odstopnika, kot pri klasičnih posojilih na banki.

Iz tega razloga lahko za določene vrste faktoringa (ena izmed teh je tudi mednarodni faktoring) trdimo, da gre za obliko financiranja, ki v eni storitvi združuje 3 rešitve:

Slednji bomo v naslednjem poglavju namenili več pozornosti.

Odkup terjatev kot ena izmed rešitev za izboljšanje likvidnosti podjetij ter kako preverba bonitete poslovnega partnerja na EBONITETE.SI (prijava bonitete) posredno vpliva na likvidnost podjetja

preverba-bonitete-izboljsanje-likvidnosti

Tekom prispevka smo že omenili, da odkup terjatev predstavlja obliko financiranja, ki pripomore k zagotavljanju ter tudi izboljšanju likvidnosti podjetja.

Zagotavljanje likvidnosti je  možno (posredno) tudi s preverbo bonitete poslovnega partnerja na EBONITETE.SI (prijava bonitete), saj sta likvidnost podjetja in njegov denarni tok odvisna od plačilne sposobnosti kupca oz. poslovnega partnerja.

Glede na zapisano, bi pri vsakem novem poslu, preverba bonitete poslovnega partnerja, morala postati eno izmed najpomembnejših opravil vsakega podjetja, ki svoje storitve in blago prodaja z odloženim rokom plačila. Takšno poslovanje namreč povzroča visoko stopnjo tveganja za neplačilo s strani kupca. Več o preverbi bonitete si preberite v zapisu “Monitoring podjetij”.

Odkup terjatev, kot tudi faktoring lahko v okviru finančnega načrtovanja, poleg preverbe bonitete kupca oz. poslovnega partnerja glede na dane gospodarske razmere označimo za najbolj primerna ukrepa za izboljšanje in zagotavljanje likvidnosti podjetja.

Aplikacija EBONITETE.SI omogoča celostno presojo o poslovanju izbranega podjetja (poslovnega partnerja).

V danem trenutku se lahko na enem mestu preveri vse računovodske pa tudi druge finančne in nefinančne podatke (domneva o insolventnosti, blokada TRR, insolvenčni postopki, sodni naroki, črni seznam, FURS neplačniki, nakazila v tvegane države, itd.).

S preverbo celostne slike o poslovanju poslovnega partnerja se zmanjša tveganje poslovanja z izbranim podjetjem, posredno pa izboljša tudi likvidnost in stabilnost denarnega toka. 

Več o boniteti si preberite v zapisih “Kakšen je pomen bonitete podjetja za poslovanje”, “Kako poteka preverjanje bonitete?” in “Kdo so neplačniki in kako jih je potrebno obravnavati?”.

 Sklepna misel

Tekom prispevka smo opozorili na pomembnost finančnega planiranja, katerega del so tudi zunanji viri financiranja (faktoring, odkup terjatev z regresom, odkup terjatev brez regresa itd.). Omenjene oblike financiranja pripomorejo k izboljšanju likvidnosti podjetja pa tudi k stabilnosti denarnega toka, k čemur bi moral stremeti vsak uspešen poslovnež. 

Dodatno smo opozorili tudi na pomembnost ocene tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem in izpostavili ključne prednosti uporabe bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, s katero lahko prav vsako podjetje posredno, tj. s preverbo bonitete poslovnega partnerja pripomore k izboljšanju likvidnosti lastnega podjetja.

Viri:

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

9 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

10 – Bonitete na Večer.com

11 – Bonitete podjetij na ŠGZ