Zakaj je financiranje strank oziroma poslovnih partnerjev tako pomembno?

Financiranje strank oziroma poslovnih partnerjev je izjemno pomembno, kadar imajo ti težave z ohranjanjem likvidnosti ali pa potrebujejo sveža denarna sredstva za nadaljnji razvoj, širjenje poslovanja oziroma vstopa na nove trge.

Zakaj je pomembno dobro razumevanje in analiziranje finančnih potreb strank oziroma poslovnih partnerjev 

financiranje-strank

Razumevanje potreb za financiranje strank oziroma vaših poslovnih partnerjev je ključnega pomena za uspešno sodelovanje in vzpostavitev trajnih odnosov. V tem razdelku bomo razpravljali o tem, kako temeljito razumeti te potrebe, uporabljati analitična orodja in vzpostaviti učinkovito komunikacijo za pridobivanje ključnih informacij.

Razumevanje finančnih potreb (financiranje strank)

Prvi korak pri financiranju strank je temeljito razumevanje njihovih finančnih potreb. To vključuje identifikacijo, kaj točno stranke potrebujejo, kako hitro potrebujejo finančna sredstva, in kakšen je cilj financiranja (npr., razvoj novih projektov, širjenje poslovanja, izboljšanje likvidnosti).

Uporaba analitičnih orodij

Za učinkovito analizo finančnih potreb poslovnih partnerjev so analitična (bonitetna) orodja ključna. To vključuje finančne izkaze partnerjev, ocene tveganja, razpoložljive vire financiranja in druge relevantne informacije. Uporaba teh orodij omogoča podrobnejši vpogled v finančno stanje partnerjev. Eno izmed takšnih je tudi bonitetno orodje oziroma bonitetna aplikacija EBONITETE.SI (bonitete prijava v sistem).

bonitete-prijava

Omenjena bonitetna aplikacija omogoča preverbo bonitetnih ocen oziroma bonitet na splošno, kar pripomore k oceni tveganja poslovanja z določenim poslovnim partnerjem. 

Več o tem si preberite v zapisu Kaj je pomen bonitete podjetja za poslovanje.

Zakaj je dobra komunikacija ključ za pridobivanje informacij in ohranjanje dobrih poslovnih odnosov

Komunikacija s poslovnimi partnerji je ključnega pomena. Spremljanje rednih sestankov, dialoga in odprte komunikacije pomaga pridobiti neposredne informacije o njihovih potrebah. Vprašanja, kot so “Kako lahko pomagamo?” in “Katere so vaše najpomembnejše finančne prioritete?”, so odličen način za začetek pogovora.

Primeri različnih scenarijev

Za boljše razumevanje koncepta analize finančnih potreb poslovnih partnerjev si oglejmo nekaj primerov različnih scenarijev:

Primer #1: Prodiranje na nove trge

Če vaš poslovni partner načrtuje širitev na nove trge, bo potreboval ustrezno obliko za financiranje podjetij za nakup nepremičnin, zaposlovanje osebja in trženje na teh trgih.

financiranje-podjetij

Primer #2: Razvoj novih produktov ali storitev

V primeru, da vaš partner želi razviti nove izdelke, bo potreboval kapital za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter trženje teh izdelkov.

Primer #3: Kratkoročna likvidnost

Če partnerju primanjkuje kratkoročnih sredstev za kritje trenutnih obveznosti, bo morda potreboval kratkoročno posojilo ali obratno financiranje.

S pravilno analizo in komunikacijo lahko pridobite vpogled v specifične potrebe svojih poslovnih partnerjev ter oblikujete ustrezno finančno strategijo, ki bo koristila tako njim kot tudi vašemu podjetju.

Katere vrste financiranja strank oziroma poslovnih partnerjev poznamo?

Ko razumemo finančne potrebe svojih poslovnih partnerjev, je naslednji korak izbrati ustrezno vrsto financiranja, ki bo zadovoljila njihove potrebe in hkrati tudi uresničila cilje našega podjetja. V tem razdelku bomo pregledali različne možnosti financiranja poslovnih partnerjev, vključno s krediti, posojili, investicijami in drugimi pristopi, ter raziskali prednosti in slabosti vsake od teh vrst financiranja.

Več o tem si preberite v Kako poteka financiranje poslovanja podjetja.

Pregled različnih možnosti financiranja

Krediti: Banke in finančne institucije ponujajo poslovnim partnerjem možnost pridobitve kreditov. To je oblika dolgoročnega financiranja, ki zahteva redno odplačevanje obresti in glavnice.

Posojila: Podjetja lahko od drugih podjetij ali posameznikov pridobijo posojila, ki so lahko dolgoročna ali kratkoročna. Posojila ponavadi zahtevajo plačilo obresti.

Investicije: Poslovni partnerji lahko pritegnejo investitorje, ki vlagajo kapital v podjetje v zameno za lastniški delež ali obresti na naložbo.

Lastni viri financiranja: Partnerji lahko uporabijo svoje notranje vire, kot so dobiček iz preteklih let ali likvidne rezerve, za financiranje svojih projektov.

Kombinacija več virov: Pogosto se uporablja kombinacija različnih virov financiranja, da se doseže potrebni kapital. Vedno bolj priljubljene sta obliki financiranja, ki se imenujeta odkup terjatev/prodaja terjatev ter faktoring. 

odkup-terjatev-prodaja-terjatev

Različne vrste financiranja imajo svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno, da skrbno preučimo specifične potrebe poslovnih partnerjev in se odločimo za najbolj primerno obliko financiranja, ki bo zagotavljala dolgoročni uspeh.

Obstajajo tudi druge številne oblike financiranja strank oziroma podjetij, ki jih v tem prispevku nismo omenili.

Razvoj dolgoročnih finančnih načrtov

Oblikovanje dolgoročnih finančnih načrtov za poslovne partnerje je ključno za zagotovitev stabilnosti, rasti in trajnosti finančnih odnosov. V tem razdelku bomo razpravljali o korakih pri oblikovanju teh načrtov, s poudarkom na upoštevanju tveganj, donosnosti in likvidnosti ter spodbujanju trajnostnih in vzdržnih finančnih strategij.

Oblikovanje dolgoročnih finančnih načrtov

Analiza finančnih potreb: Začetni korak pri oblikovanju dolgoročnih finančnih načrtov je temeljita analiza finančnih potreb poslovnih partnerjev. To vključuje oceno potrebnega kapitala, časovni okvir in cilje financiranja.

Definiranje ciljev in strategij: Določitev jasnih ciljev, ki jih želimo doseči z dolgoročnimi finančnimi načrti. Na primer, povečanje donosnosti naložbe, zmanjšanje tveganja ali izboljšanje likvidnosti.

Upoštevanje Tveganj: Tveganja so inherenten del finančnega okolja. Pomembno je, da identificiramo in ocenimo poslovna tveganja, ki lahko vplivajo na izvajanje finančnih načrtov. Načrtovanje za obvladovanje tveganj je ključnega pomena za zagotovitev uspešnega izvajanja načrtov.

Preberite tudi prispevek Vas zanima, ali so vaši poslovni partnerji neplačniki.

Upoštevanje tveganj, donosnost in likvidnost

  1. Tveganje

Identifikacija tveganj: Prepoznati moramo različne vrste tveganj, kot so tržna tveganja, kreditna tveganja, operativna tveganja itd. Pred vstopom v nov posel svetujemo, da uporabite funkcionalnost dnevnega informatorja, ki omogoča monitoring podjetij. Z omenjeno funkcionalnostjo boste dnevno obveščeni o vseh spremembah na ravni poslovanja obstoječega ali potencialnega poslovnega partnerja. 

monitoring-podjetij

Ocenjevanje tveganj: Določiti moramo verjetnost in vpliv tveganj ter oceniti, kako bi lahko vplivala na naše finančne načrte.

Načrtovanje za obvladovanje tveganj: Razviti strategije za zmanjšanje, prenos ali sprejemanje tveganj, ki so v skladu z dolgoročnimi cilji.

  1. Donosnost

Naložbene možnosti: Analizirati različne naložbene možnosti in oceniti njihovo pričakovano donosnost.

Razpršitev naložb: Razmisliti o razpršitvi naložb za zmanjšanje tveganja in povečanje donosnosti.

Dolgoročna donosnost: Osredotočiti se na dolgoročno donosnost in ne zgolj na kratkoročne dobičke.

  1. Likvidnost

Načrtovanje za Likvidnost: Zagotoviti, da so sredstva na voljo takrat, ko so potrebna, da se izpolnijo obveznosti.

Vzdrževanje bilance stanja: Spremljati likvidnost podjetja in se izogibati prevelikemu tveganju za pomanjkanje likvidnosti.

Rezervni Načrti: Imeti na voljo rezervne načrte za krizne situacije, ki zagotavljajo likvidnost.

Poudarek na trajnostnih in vzdržnih finančnih strategijah

Pri oblikovanju dolgoročnih finančnih načrtov je ključno vključiti trajnostne in vzdržne finančne strategije, ki bodo koristile tako poslovnim partnerjem kot tudi okolju. To vključuje:

Etično financiranje: Preučiti, ali so načrti v skladu s etičnimi smernicami in družbeno odgovornim poslovanjem.

Okoljska trajnost: Razmisliti o vplivu na okolje in se osredotočiti na trajnostne prakse, ki zmanjšujejo negativni vpliv.

Socialna odpornost: Upoštevati socialno odgovornost pri financiranju, ki spodbuja družbeno dobro.

Dolgoročna trajnost: Dolgoročni načrti morajo upoštevati tudi trajnost finančnih virov in praks.

Oblikovanje dolgoročnih finančnih načrtov za poslovne partnerje je kompleksen proces, ki zahteva pazljivo načrtovanje in premišljene strategije. S poudarkom na upoštevanju tveganj, donosnosti in likvidnosti, ter s promocijo trajnostnih pristopov, lahko dosežemo boljše finančno uspešnost in dolgoročno stabilnost.

Upravljanje s tveganji pri financiranju

upravljanje-s-tveganji-ohranjanje-likvidnosti

Upravljanje s tveganji pri financiranju strank oz. poslovnih partnerjev je ključnega pomena za ohranjanje stabilnosti in zaščito finančnih interesov. V tem razdelku bomo razpravljali o tem, kako prepoznati in obvladovati finančna tveganja pri financiranju poslovnih partnerjev, s poudarkom na diverzifikaciji in zavarovanju kot zaščitnih mehanizmih. Prav tako bomo preučili primere, kjer nepravilno upravljanje tveganj lahko vodi v resne težave.

Prepoznavanje finančnih tveganj

Analiza poslovnega okolja: Prva stopnja pri upravljanju tveganj je temeljita analiza poslovnega okolja, v katerem poslujejo vaši poslovni partnerji. To vključuje oceno poslovanja (tudi vpogled v bonitetne ocene), političnih dejavnikov in tržnih trendov.

Identifikacija specifičnih tveganj: Nato je treba prepoznati specifična tveganja, povezana z vašimi strankami/poslovnimi partnerji. To vključuje kreditna tveganja, tveganja likvidnosti, operativna tveganja in druga, ki se lahko pojavijo v njihovem poslovanju.

Obvladovanje finančnih tveganj

Diverzifikacija: Eden najučinkovitejših načinov obvladovanja tveganj je diverzifikacija, kar pomeni širjenje finančnih virov in naložb. To zmanjšuje izpostavljenost enemu samemu tveganju. Na primer, namesto da se preveč zanašate na enega poslovnega partnerja, lahko razmislite o sodelovanju z več različnimi partnerji v različnih sektorjih.

Zavarovanje: Zavarovanje je še ena pomembna komponenta upravljanja tveganj. To vključuje zavarovanje kreditov, zavarovanje terjatev, zavarovanje premoženja, zavarovanje odgovornosti in druge oblike zavarovanja, ki lahko zmanjšajo finančne izgube v primeru nepričakovanih dogodkov. Več o zavarovanju terjatev si preberite v zapisu Vas zanima, kaj pomeni zavarovanje terjatev.

Spremljanje in Ocenjevanje: Redno spremljanje in ocenjevanje tveganj je ključnega pomena za učinkovito upravljanje. To vključuje spremljanje sprememb v poslovnem okolju, finančnem stanju partnerjev in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na tveganja.

Primeri nepravilnega upravljanja tveganj

Pomanjkanje diverzifikacije: En primer je preveč odvisnost od enega poslovnega partnerja. Če se ta partner (kupec ali dobavitelj) znajde v težavah, lahko to resno ogrozi vaše finančne interese. 

kupec-dobavitelj

Nezadostno zavarovanje: Če niste ustrezno zavarovani pred določenimi tveganji, kot so izgube zaradi naravnih nesreč, lahko nepričakovani dogodki povzročijo velike finančne izgube.

Odsotnost načrta za obvladovanje kriznih situacij: Nepravilno upravljanje tveganj vključuje tudi pomanjkanje načrtov za obvladovanje kriznih situacij. Brez teh načrtov se lahko odziv na krizne dogodke izkaže za neustrezen.

Upravljanje tveganj je nepogrešljiv del vsakega finančnega načrta. S prepoznavanjem tveganj, uporabo diverzifikacije in zavarovanjem ter nenehnim spremljanjem in ocenjevanjem, lahko zaščitite finančne interese vaših poslovnih partnerjev in svojega podjetja ter zagotovite stabilnost in trajnost poslovnih odnosov.

Komunikacija je ključ do uspeha

Pravilna komunikacija, zaupanje in etično ravnanje so temeljne vrednote, ki pripomorejo k uspešnemu financiranju poslovnih partnerjev. Skozi odprto in pošteno komunikacijo se vzpostavi trdna osnova za sodelovanje, medtem ko spoštovanje etičnih načel in zakonodaje zagotavlja dolgoročno vzdržnost finančnih odnosov in krepi ugled v poslovni skupnosti.

Preverite tudi, kako lahko s prejemom Certifikata finančne zanesljivosti pripomorete ko boljšemu ugledu vašega podjetja.

Zaključna misel

V zaključku tega članka smo pregledali ključne smernice za učinkovito financiranje strank (poslovnih partnerjev), pri čemer smo se osredotočili na tri ključne vidike: oblikovanje dolgoročnih finančnih načrtov, upravljanje tveganj ter pomembnost etičnega sodelovanja. Razumevanje teh vidikov je ključno za zagotavljanje uspešnih finančnih odnosov s poslovnimi partnerji.

Dolgoročni finančni načrti so temeljni kamen financiranja poslovnih partnerjev. Vključevati morajo jasne cilje, upoštevanje tveganj ter trajnostne in vzdržne strategije. Le tako lahko zagotovimo, da bodo finančni odnosi trajali in bodo koristili vsem udeležencem.

Upravljanje tveganj je prav tako ključno. S prepoznavanjem, analizo in obvladovanjem tveganj lahko zmanjšamo negativne posledice nepričakovanih dogodkov ter ohranjamo finančno stabilnost.

Nazadnje, poudariti želimo pomembnost etičnega sodelovanja in spoštovanja zakonodaje v vseh finančnih transakcijah. To krepi zaupanje med partnerji in ohranja ugled v poslovni skupnosti.

Skupaj z zgoraj navedenimi smernicami lahko učinkovito financiranje poslovnih partnerjev prispeva k dolgoročnemu uspehu tako vašega podjetja kot tudi vaših poslovnih partnerjev.

Viri

1 – Odkup terjatev na Limb.si

2 – Monitoring podjetij na Finance.si

3 – BONITETE.SI na Večer.com

4 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

5 – Financiranje podjetij na Lip Radomlje.si